Вівторок
24.04.2018
19:42
Вітаю Вас Гість
RSS

Вивчаємо економіку разом
(сайт вчителя економіки та правознавства Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2)

Каталог статей »
Меню сайту

Категорії розділу
Нобелівські лауреати [9]
Історії успіху [6]

Наше опитування
Вам подобається мій сайт?
Всього відповідей: 527

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Статті » Видатні економісти » Нобелівські лауреати

Леонід Віталійович Канторович
Леонід Віталійович Канторович

07.04.2010, 15:56
Російський економіст Леонід Віталійович Канторович народився в 1912 р. у Санкт-Петербурзі, Росія. Коли йому було п’ять років, розпоча­лася революція в Росії, а під час гро­мадянської війни його родина впро­довж року жила в Білорусії. В 1922 р. помер батько, Віталій Канторович, залишивши сина на виховання ма­тері, уродженої Пауліни Сакс.

Канторович цікавився природни­чими науками задовго до того, як він 1926 р. у віці чотирнадцяти років вступив до Ленінградського універ­ситету. Тут він вивчає не тільки при­родничі дисципліни, але й політеко­номію, сучасну історію, математику. Його схильність до математики стає визначальною в роботі щодо теорії рядів, яку він представив на пер­шому Всесоюзному математичному конгресі в 1930 р. Закінчивши в тому ж році навчання, він залишається в Ленінградському університеті на викладацькій роботі й продовжує свої дослідження на кафедрі матема­тики. У 1934 р. він стає професором, а роком пізніше, коли була віднов­лена система академічних ступенів, одержує докторський ступінь. В 30-ті рр., у період інтенсивного еконо­мічного й індустріального розвитку Радянського Союзу, Канторович був у авангарді математичних до­сліджень і прагнув застосувати свої теоретичні розробки у практиці зростаючої радянської економіки. Така можливість з’явилась у 1938 р., коли він був призначений консуль­тантом у лабораторію фанерної фабрики. Перед ним було постав­лене завдання розробити такий метод розподілу ресурсів, який міг би максимізувати продуктивність устаткування, і Канторович, сфор­мулювавши проблему за допомогою математичних термінів, зробив мак­симізацію лінійної функції за вели­кої кількості обмежень. Не маючи економічної освіти, він проте знав, що максимізація за численних об­межень — це одна з основних еко­номічних проблем і що метод, який полегшує планування на фанерних фабриках, може бути використаний у багатьох інших виробництвах, чи то визначення оптимального вико­ристання посівних площ, чи то най­більш ефективний розподіл потоків транспорту. Метод Канторовича, розроблений для розв’язання про­блем, пов’язаних із виробництвом фанери і відомий сьогодні як метод лінійного програмування, знайшов широке економічне застосування в усьому світі. У праці «Математичні методи організації й планування ви­робництва», опублікованій у 1939 р., Канторович показав, що всі еконо­мічні проблеми розподілу можуть розглядатися як проблеми максимі­зації за численних обмежень, отже, можуть бути розв’язані за допомо­гою лінійного програмування.

У випадку з виробництвом фанери він представив змінну, що потре­бує максимізації, як суму вартостей продукції, яка виробляється всіма машинами. Обмеження були пред­ставлені рівняннями, які встанов­лювали співвідношення між кількіс­тю кожного з факторів виробництва, що мають витрачатися (наприклад, деревини, електроенергії, робочого часу) і кількістю продукції, що ви­пускає кожна з машин, де величина кожної з витрат не повинна переви­щувати дану суму.

Канторович увів нові змінні (муль­типлікатори) як коефіцієнти до кожного з факторів виробництва в обмежувальних рівняннях і пока­зав, що значення як змінної затра­чуваних факторів, так і змінної про­дукції, що виробляється, можуть бути легко визначені, якщо відо­мі значення мультиплікаторів. Він представив економічну інтерпрета­цію цих мультиплікаторів, показав­ши, що вони, по суті, являють со­бою граничні вартості (або «сховані ціни») обмежуючих факторів; отже, вони аналогічні до підвищеної ціни кожного з факторів виробництва за умов цілком конкурентного ринку.

І хоча з того часу розроблялися більш досконалі комп’ютерні мето­дики для визначення значень муль­типлікаторів (Канторович викорис­тав метод послідовного наближен­ня), його первісне розуміння еко­номічного й математичного змісту мультиплікаторів заклало основу для всіх наступних робіт у цій га­лузі в Радянському Союзі. Згодом подібна методологія була незалеж­но від Канторовича розроблена на Заході Тьяллингом Ч. Купмансом та іншими економістами. Навіть у тяжкі роки Другої світової війни, коли Канторович обіймав посаду професора у Військово-морській інженерній академії в блокадно­му Ленінграді, він зумів здійснити значне дослідження «Про перемі­щення мас» (1942). У цій праці він використав лінійне програмування для планування оптимального роз­міщення споживчих і виробничих факторів. Продовжуючи працюва­ти в Ленінградському університеті, Канторович одночасно очолює від­діл наближених методів в Інституті математики АН СРСР у Ленінграді. У наступні кілька років Канторович працює над розробкою нових ма­тематичних методів планування, які б сприяли розвитку радянської економіки. В 1951 р. він (разом з математиком, фахівцем у галузі геометрії В. А. Залгаллером) опу­блікував книгу, що описує їхню ро­боту щодо використання лінійного програмування для підвищення ефективності транспортного бу­дівництва в Ленінграді. Через вісім років він опублікував найвідомішу свою працю «Економічний роз­рахунок найкращого використання ресурсів». У ній він зробив висновки щодо ідеальної організації соціаліс­тичної економіки для досягнення високої ефективності у використанні ресурсів. Він акцентує увагу на шир­шому використанні схованих цін під час розподілу ресурсів у Союзі й навіть на застосуванні процентної ставки для вираження схованої ціни часу під час планування капітало­вкладень. Хоча деякі радянські вчені з побоюванням ставилися до цих но­вих методів планування, поступово методи Канторовича були прийняті радянською економікою. В 1949 р. йому була надана Сталінська пре­мія за роботу в галузі математи­ки, в 1958 р. Канторовича обрали членом-кореспондентом Академії наук СРСР. Шістьома роками піз­ніше він став академіком. У 1960 р., переїхавши до Новосибірська, де зна­ходився найдосконаліший на той час у СРСР комп’ютерний центр, він став керівником відділу економіко-математичних методів у Сибірському відділенні АН СРСР. Разом зі своїми колегами, економістами-математиками В. В. Новожиловим і В. С. Немчиновим, Канторович став лауреатом Ленінської премії в 1965 р., а в 1967 р. був нагороджений ор­деном Леніна. В 1971 р. він очолює лабораторію в Інституті керування народним господарством у Москві. Премія пам’яті Нобеля 1975 р. у галузі економіки була присуджена спільно Канторовичу і Тьяллингу Ч. Купмансу «за внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів». У своїй промові на церемонії презентації представник Шведської королівської академії наук Рагнар Бентцель зазначав очевид­ність того, про що свідчили роботи двох лауреатів,— «основні економічні проблеми можуть вивчатися в науко­вому плані, незалежно від політичної організації суспільства, у якому вони досліджуються». Роботи Купманса й Канторовича щодо лінійного про­грамування тісно стикалися, а амери­канський учений підготував у 1939 р. першу публікацію книги радянського вченого англійською мовою. У сво­їй Нобелівській лекції «Математика в економіці: досягнення, труднощі, перспективи» Канторович говорив про «проблеми й досвід планової еко­номіки, особливо радянської еконо­міки». Наступного року Канторович очолив Інститут системних дослі­джень АН СРСР. Проводячи власні дослідження, він також підтримував і навчав ціле покоління радянських економістів. У 1938 р. Канторович одружився з Наталею Ільїною, ліка­рем за фахом. Їхні діти — син і дочка — стали економістами. Канторович по­мер 7 квітня 1986 р. у віці 74 років. Крім Нобелевської премії й нагород, отриманих у СРСР, Канторовичу були присуджені почесні ступені уні­верситетами Глазго, Гренобля, Ніцци, Гельсінкі й Парижа; він був членом Американської академії наук і мис­тецтв.
Категорія: Нобелівські лауреати | Додав: Alla-Petrivna (09.04.2010)
Переглядів: 1469 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу

Пошук

Друзі сайту